2 3 4 5 6 7 8 9 10

Main Menu

Deti zo ŠKD Slniečko vo Svrčinovci rozohriali srdcia členiek Klubu dôchodcov

Ako hovorí staré anglické príslovie: „Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.“ V súčasnosti však mladí ľudia zabúdajú na úctu, ktorú by mali starším ľuďom prejavovať a  zároveň na drobné prejavy lásky, ktoré si seniori právom zaslúžia.

Drobný krôčik ku zmene tejto situácie sa rozhodli, tak ako každoročne, uskutočniť deti zo ŠKD Slniečko pri ZŠ vo Svrčinovci, pod láskavým vedením ich vychovávateliek Marty Kollárikovej a Mgr. Aleny Varmusovej. V spolupráci s Klubom dôchodcov vo Svrčinovci, pripravili spoločne strávené popoludnie, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. 12. 2019. V jednom z najkrajších období roka – adventnom období, kedy by si človek mal výraznejšie uvedomovať dôležitosť vzájomného prejavovania lásky a úcty.

Čas, ktorý deti spolu s vychovávateľkami strávili v príjemnej spoločnosti milých, pozitívne naladených a usmievavých členiek Klubu dôchodcov, venovali pripraveným tanečným vystúpeniam detí ŠKD, prednesu básni a piesní. Zároveň potešili babičky vlastnoručne pripravenými darčekmi. Za príjemnú spoločnosť sa  zúčastnené babičky odvďačili deťom sladkou odmenou. V priateľskej a uvoľnenej atmosfére tak zúčastnení prežili príjemné predvianočné chvíle a najmladšie deti ukázali svoj záujem o starších ľudí a zároveň úctu, ktorú k nim prechovávajú.

Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ nenáročnú činnosť podľa školského výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Náš ŠKD pracuje inovatívnou metódou otvoreného ŠKD a je zameraný na krúžkovú činnosť.


Zaraďovanie žiakov
1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom dieťaťa.
2. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.


Dochádzka žiakov
1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na žiadosti. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
2. Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je v žiadosti uvedené, z ŠKD uvoľnene len na základe písomného oznámenia rodičov po obede. Inak až v čase od 15.00 hod.


Výchovno-vzdelávacia činnosť
1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňujú v oddeleniach ŠKD.
2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého alebo dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje deťom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti.
3. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením sa umožňuje deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj detí.
4. Po dohode s rodičmi deti sa venuje náležitá pozornosť príprave na vyučovanie.
5. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov vypracujú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných.
6. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne vystúpenia a iné podujatia.
7. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Detí prichádzajú do jedálne pod dozorom vychovávateliek, slušne sa správajú a správne stolujú.
8. Vychovávateľky učia detí postupom pri stravovaní, hygienickým návykom ..
9. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, telocvične, ihriská a iné objekty školy, okolitá príroda.